Dane podstawowe

Przedszkole Publiczne Nr 9
im. Akademia Przedszkolaka
Imię i nazwisko Dyrektora: Małgorzata Kanderska
adres: ul. Łanowa 3, 87 – 800 Włocławek
Telefon: +4854 4134649
Fax: +4854 4134649
Poczta elektroniczna: mkanderska[at]vp[dot]pl
Strona internetowa: www.przedszkole9.wloclawek.pl
Regon:910506376

Jadwiga Olejniczak – inspektor ds. ochrony danych osobowych
adres e-mail: jolejniczak[at]cuwpo[dot]wloclawek[dot]pl
nr  tel.  54 427-01-58

Klauzula informacyjna

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” udostępniam klauzulę informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku ze spełnieniem obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

– Administratorem pozyskiwania danych jest: Przedszkole Publiczne nr 9 im. „Akademii Przedszkolaka” we Włocławku, ul. Łanowa 3, tel. 54 413 46 49, adres e-mail:akademiaprzedszkolaka[at]onet[dot]com[dot]pl

– Przedstawicielem Administratora w zakresie przetwarzania pozyskiwanych danych jest Pani Małgorzata Kanderska – dyrektor Przedszkola, tel. 54 413 46 49, adres e-mail: mkanderska[at]vp[dot]pl

– Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Jadwiga Olejniczak, tel. 54 427 01 58, adres e-mail: jolejniczak[at]cuwpo[dot]wloclawek[dot]pl

– Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji obowiązku szkolnego, zadań Statutowych Przedszkola , SIO.

– Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Prawo Oświatowe oraz zgodę osoby, której dane dotyczą.

– Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administracji, nauczycieli, firmę Vulcan – podmiot, któremu powierzono dane.

– Pozyskane powierzone dane nie będą podlegały przekazaniu do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

– Pozyskane dane uczniów, rodziców będą przetwarzane przez Administratora przez okres do końca edukacji, dokumentacja przebiegu nauczania zgodnie z przepisami archiwizacji.

– Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko, klasa) mogą być umieszczane na stronie internetowej przedszkola:  www.akademiaprzedszkolaka.wloclawek.pl w celu promocji działań dydaktyczno – wychowawczych Przedszkola i osiągnięć przedszkolaków na podstawie pisemnej zgody rodziców dziecka.

 Przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od administratora dostępu do pozyskanych danych osobowych jej dotyczących,

– sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania pozyskanych danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,

– przenoszenia pozyskanych danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przestrzegania przepisów RODO,

– podanie pozyskanych przez Administratora danych jest obowiązkowe i nastąpiło na mocy prawa, stanowi wymóg ustawowy lub na mocy dobrowolnej zgody.

SPOSOBY I KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

W Przedszkolu Publicznym Nr 9 sprawy rozpatrywane są chronologicznie, w kolejności ich zgłaszania, bez zbędnej zwłoki w terminach wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych
szczególnych przepisów prawa.

Wszelkie informacje dotyczące sposobów i procedur załatwiania spraw w placówce udzielane są telefonicznie. Ponadto pytania można kierować do placówki za pomocą poczty elektronicznej.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>